Kulturna in Naravna dediščina

Vse o kulturni dediščini in naravnem bogastvu

KULTURNA DEDIŠČINA

Trzin ima bogato kulturno dediščino. Za ohranjanje izročila skrbi predvsem Turistično društvo Kanja Trzin, na kulturnem področju pa odlično deluje Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin. Prva omemba Trzina je iz 15.5.1273, na ta dan ima zato Občina Trzin tudi svoj praznik. Oris zgodovine Trzina je predstavljen v  muzeju v Jefač'nkovi domačiji, kjer se je rodil znani ljubjlanjski župan Ivan Hribar. V muzeju srečamo tudi rokovnjača, francoskega vojaka, pogledamo film o bitki za Slovenijo ...

NARAVNO BOGASTVO

Občina Trzin sega na zahodu s hribom Onger na območje vzpetega gozdnatega hribovitega sveta, ki se nadaljuje z vzpetinami Rašica, Dobeno in Gobavica preko občinskih meja. Tu se je razvil osameli kras z značilnimi vrtačami, s štrlečim kamenjem na površju in kraškimi izviri na vznožju. Hriboviti in gozdnati del občine je zaledje za glavnino izvirov in povirje precej razvejane mreže potokov, ki se vijejo med jelševimi logi vse do urbaniziranega dela občine. Blatnica in Motnica s pritoki, ki imata pahljačasto povirje v trzinskih gozdovih pod Dobenom in Rašico, sta nasuli obsežne vršaje med Trzinom in Dobravo. Tu so ohranjeni ostanki nekdaj obsežnejših mokrišč, ki so življenjski prostor številnih ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Mokriščem grozi tako naravno zaraščanje kot tudi zaraščanje s tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Proti vzhodu površje prehaja v obrobje Kamniško-mengeškega polja z »ukročeno trmoglavko« Pšato. Ob spodnji Pšati na skrajnem jugovzhodnem delu občine so ohranjeni fragmenti močvirnih travnikov in logov. Tu še uspeva močvirski tulipan ali močvirska logarica (Fritiiiaria meleagris), rastlinska predstavnica, ki je v grbu občine Trzin. Na območje občine Trzin sega pet naravnih vrednot, ekološko pomembno območje Rašica, Dobeno, Gobavica in posebno varstveno območje (območje Nature 2000) Rašica.

Večina  Občine Trzin prekriva gozd, v njem pa najdemo prijetne sprehajalne poti, večina lepo urejenih. Med bolj znane poti sodijo trim proga , ki je popularna med rekreatvnimi tekači, Gozdna učna pot Onger, okolica Fernihotvega Bajerja in Bela cesta.

Fotogalerija